13 Mayıs 2010 Perşembe

TURİZMİN ETKİLERİ LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 3.SINIF

TURİZMİN ETKİLERİ
LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI

Ekonomik Etkiler, Politik Etkiler, Sosyal ve Kültürel Etkiler,
Çevre ve Ekolojik Etkiler


l.Ekonomik Etkiler

Turizmin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal etkileri bu endüstriye verilen
önemin artmasında etkili olmakta; özel­likle turizmin yarattığı ekonomik
etkiler, ülkelerin turizmi geliştirme çabalarını hızlandırmaktadır. Turizm
ülkelerin ekonomilerinin bütün alanlarını etkilemektedir.Turizm; ödemeler
dengesine etkisi, istihdam ve gelir yaratması, katma değerinin çok yüksek
olması, altyapı ve üstyapıya olumlu etkileri ve diğer sektörlere etkisi
nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sektör konumuna
gelmektedir.Turist türleri ve kaynakları, gelirin yeniden dağılımı, talep
sürekliliği, gelişme maliyetleri, istihdam, prestij gibi neden­lerle birçok
ülke, turizmi geliştirmek için yatırımlar yapmaktadır.
Turizm gelir ve giderleri, görünmeyen gelir ve giderler arasında olduğu için dış
turizm hareketlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire "görünmeyen ihracat" denir.
Çünkü turist gittiği ülkede yeme, içme, geceleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak
için para harcar ve gittiği ülkeye döviz girdisi sağlar.Herhangi bir sözleşmeye
bağlanmadığından "görünmez" niteliği taşımaktadır.Bir ülkedeki bütün ekonomik
sektörleri, etkilemektedir.

2. Politik Etkiler

Uluslararası ilişkilerin gelişmesinde turizmin rolü çok büyüktür. Komşu ve uzak
ulusları görmek, tanımak, yabancı insanlarla konuşmak, onları sevmek büyük
ölçüde turistik ilişkilerle mümkün olmaktadır. İnsani ilişkiler, ulusları
birbirine daha çok yak­laştıracağından turizm evrensel barışın doğmasına
yardımcı olmaktadır. Günümüzde turizm, ulus­lararası barış ve dostluğun temel
unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.

3. Sosyal Kültürel Etkiler

Turistler gittikleri yerleri sosyal açıdan etkilemekte ve aynı zamanda bu
yerlerden etkilenmektedir. Böylece turizm bir kültür taşıyıcısı olarak insan ve
insan toplulukları arasındaki ağları güçlendirmektedir. Farklı kültürler, etnik
yapılar, dinler, yaşam tarzları ve diller bir­birini tanır, böylelikle hoşgörü
ortamı oluşur.

4. Çevresel ve Ekolojik Etkileri

Turizm ve çevre daima etkileşim halindedir. Bir bölgedeki turizmin gelişmesi
çevre değerine önem veren ve o bölgenin taşıma kapasitesini aşmayan nitelikte ve
miktarda gerçek­leşirse turizm değerleri varlığını koruyarak gelecek nesillerin
kullanımına sunabilir.Turizmin bir bölgede gelişmesinde olumlu çevre şartları
son derece etkilidir. Turistlerin seyahat alışkanlıkları ve tercihleri konusunda
doğanın güzelliği, bozulmamış doğal çevre gibi faktörler önemli rol
oynamaktadır.Turizmin kaynağını oluşturan çevrenin sürekli ve dengeli bir
şekilde yönetilmesi bu kaynakların tahrip edilmesinin aksine kalitesinin
arttırılmasını sağlamaktadır.
Dünyanın en tanınmış koruma bölgelerinde yapılan bir araştırmada, Norveç'in batı
fiyortları; diğer prestijli UNESCO koruma bölgeleri ile karşılaştırıldığında
bozulmamış olması nedeniyle birinci olmuştur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder