13 Mayıs 2010 Perşembe

Kpss Coğrafya Konu Anlatımı

COĞRAFİ KONUM VE ETKİLERİ

Coğrafi konum özel konum ve matematik konum
olarak iki bölüme ayrılır.

Özel Konum: Bir yerin kıtalara, önemli yollara ve
yerşekillerine bağlı olarak ortaya çıkan özelliklerine
denir.

ÖRNEK: 1
Türkiye’nin afla¤›daki co¤rafi özelliklerinden
hangisi özel konum ile ilgili de¤ildir?
A) Üç taraf›n›n denizlerle çevrili olmas›
B) Do¤usu ile bat›s› aras›nda yerel saat fark›n›n
76 dakika olmas›
C) K›y› kesiminin, iç kesimlere göre daha fazla
ya¤›fl almas›
D) Asya ve Avrupa k›talar›nda yer almas›
E) Farkl› ekonomik düzeydeki ülkeler aras›nda yer
almas›
(ÖSS Sorusu)
ÇÖZÜM:
Ülkemizin do¤usu ile bat›s› aras›nda 76 dakikal›k
yerel saat fark›, olmas› meridyen fark› ile ilgili oldu¤
undan matematik konum sonucudur.
Yan›t : B

Matematik Konum: Dünya üzerindeki bir yerin
enlem ve boylam dereceleriyle ifade edilmesine
“matematik konum“ denir. Bir yerin matematik
konumu paralel ve meridyenlerden yararlan›larak
belirlenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder